top of page

Algemene voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden behoren toe aan bv Technology In Motion, hierna genoemd TIM, met maatschappelijke zetel te ***, btw nummer ***.

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen, dienstverleningen, overeenkomsten, … met TIM. 

 

Offertes en bestellingen

 

Alle offertes hebben een geldigheidsduur van dertig dagen, behoudens andersluidende vermelding op de offerte. 

 

De ondertekening of goedkeuring van de klant behelst uitsluitend de vermeldingen op de offerte zoals deze aan de klant werd bezorgd. Door de klant aangebrachte extra vermeldingen maken geen deel uit van de overeenkomst. 

 

Termijnen van levering zijn louter indicatief en niet bindend.

 

TIM heeft het recht om de prijzen, na verloop van 6 maanden na het sluiten van de overeenkomst, te wijzigen in evenredigheid met de evolutie van haar vaste of variabele kosten ten gevolge van wijzigingen in de structuur van deze kosten (bv. lonen, transportkosten, verwerkingskosten, wijziging van de reglementering, heffingen, grondstofprijzen, energiekosten, enz.). 

 

TIM heeft eveneens het recht voor om jaarlijks de tarieven te indexeren in evenredigheid met de consumptie-index gepubliceerd door de FOD Economie.

 

Prestaties uitgevoerd op zaterdag, zondag, nachtwerk of op feestdagen zullen aan de klant worden doorgerekend volgens de officiële barema’s.

 

Meerwerken worden aangerekend in regie en kunnen worden bewezen met alle middelen van recht.

 

Gedane bestellingen kunnen niet worden geannuleerd.

 

Facturatie en betalingen

 

Alle facturen zijn betaalbaar op de hoofdzetel van TIM binnen de 15 dagen na factuurdatum. 

 

Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd gelijk aan 10 % per jaar en een schadevergoeding van 10%, met een minimum van 40,00 EUR. 

 

De niet- betaling van één factuur op haar vervaldag brengt onmiddellijke opeisbaarheid van alle op dat ogenblik openstaande facturen met zich mede. 

 

Eigendomsvoorbehoud

 

Alle door TIM geleverde goederen blijven eigendom van TIM tot aan volledige betaling van de prijs. Het risico gaat evenwel over naar de klant vanaf de levering.

 

Aansprakelijkheid

 

Alle verbintenissen van TIM zijn middelenverbintenissen.

 

TIM is niet verantwoordelijk voor eventuele verborgen gebreken tenzij de gebreken haar gekend waren. 

 

Goederen afkomstig van derde leveranciers of fabricanten vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid en garantie verleend door de desbetreffende leverancier of fabrikant.

 

Software en applicaties

 

TIM is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen aan software of applicaties van derden.

 

TIM behoudt de intellectuele eigendomsrechten op de door TIM ontwikkelde software en applicaties.

 

TIM verleent aan de klant een persoonlijk en niet overdraagbaar gebruiksrecht op de door TIM voor de klant ontwikkelde software of applicaties. De klant heeft het recht om deze te kopiëren enkel volgens de verkregen gebruiksrechten en voor backup-en archiveringsdoeleinden. De klant erkent deze software of applicaties enkel te gebruiken volgens het overeen gekomen doel binnen de eigen onderneming en binnen de grenzen van het verleende gebruiksrecht.

 

De klant erkent dat de door TIM ontwikkelde software handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie kan bevatten die door de klant niet aan derden mogen worden overhandigd.

 

De klant verbindt er zich toe om de eigendomsrechten van TIM of diens leveranciers en de vertrouwelijkheid van de ontwikkelde software te vrijwaren.

 

De klant zal haar personeel, aangestelden of derde partijen enkel toegang te geven tot deze software in zoverre dit nodig is om hun normale taken voor de klant uit te voeren en waarbij:

  • vermeldingen van de herkomst of copyright niet worden verwijderd;

  • de software niet mag worden vertaald, gewijzigd, gedupliceerd,…

Bij schending van de eigendomsrechten van TIM of de vertrouwensplicht is de klant aan TIM een vergoeding verschuldigd van minstens 10.000,00 € waarbij een hogere vergoeding kan worden gevorderd indien er schade zou zijn die voormeld bedrag zou overstijgen en dit in evenredigheid met de hogere schade.

 

Looptijd en einde van de overeenkomst

 

Behoudens andersluidende vermelding hebben de overeenkomsten voor wederkerende diensten een duur van 1 jaar en worden de overeenkomsten met een zelfde duur verlengd behoudens opzeg minstens drie maanden voor de verjaardag van de overeenkomst.

 

Elke partij heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen bij grove tekortkoming van de andere partij waaraan niet wordt verholpen binnen de vijf dagen na ingebrekestelling.

 

Onder meer volgende tekortkomingen worden alleszins als een grove tekortkoming in hoofde van de klant beschouwd:

 

  • niet betaling van de factuur op de vervaldag;

  • het niet aanleveren van de desgevallend door TIM verzochte input nodig voor uitvoering van de werkzaamheden of verbintenissen van TIM;

  • de mededeling van onjuiste of onvolledige gegevens;

  • de schending van de vertrouwensplicht en de eigendomsrechten van TIM;

 

TIM heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen bij blijk van elke vorm van kennelijk onvermogen in hoofde van de klant.

 

TIM heeft het recht haar verbintenissen te schorsen ingeval van tijdelijke overmacht, pandemie, lockdown, stakingen bij haar leveranciers en dergelijke meer.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

 

Enkel Belgisch recht is van toepassing en enkel de rechtbanken van Turnhout zijn bevoegd. 

bottom of page